۶ دقیقه پایانی و ۳ گل برای انگلیس؛ حفظ صدرنشینی با درخشش زوج تاتنهامی