لحظه تعویض پرچم گنبد حرم امام حسین(ع) در میان خیل عظیم عاشقان حسینی